About the project

About the project

Projekt nadania dekoracji artystycznych fasadom kamienic zrodził się z potrzeby poprawy jakości przestrzeni publicznej na Głównym Mieście w Gdańsku. Odbudowane kamienice, nie wpisane indywidualnym wpisem do wojewódzkiego rejestru zabytków, nie maja możliwości pozyskania środków na ich konserwację z urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Również środki w postaci dotacji na cele związane z ociepleniem budynków i inne dotacje celowe znajdują się poza zasięgiem wspólnot mieszkaniowych. Jednocześnie z powodu złego stanu wizualnego i technicznego prywatnych elewacji cierpi wizerunek całego Głównego Miasta, będącego jednym z najpopularniejszych celów turystycznych w Polsce.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i użytkowników przestrzeni Prezydent Miasta Gdańska postanowił stworzyć projekt o charakterze artystycznym. nawiązującym do gdańskich tradycji okresu odbudowy. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, przeprowadzonego w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, operatorem i organizatorem projektu została Fundacja Urban Forms, znana przede wszystkim z licznych realizacji wielkoformatowych murali na obszarze śródmieścia Łodzi.

Głównym założeniem projektu od strony ekonomicznej była partycypacja wspólnot mieszkaniowych w kosztach remontów. Musiały one sfinansować wspólne przeprowadzenie prac przygotowawczych tj. związanych z remontem czysto technicznym. Natomiast po stronie Fundacji Urban Forms, dysponującej środkami miejskimi, znalazło się sfinansowanie kosztów wynajmu rusztowań, malowania oraz dekoracji artystycznej dla elewacji frontowych kamienic, malej architektury wraz zielenią oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. Początkowo ze strony miasta jednostką organizacyjną nadzorującą projekt był Referat Estetyzacji Miasta w wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków a w ostatnich latach po przekształceniu Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. Rolą fundacji było również przechodzenie procedury administracyjne i uzgodnienia projektów w urzędzie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także konsultacje społeczne z mieszkańcami obiektów objętych projektem. Od strony artystycznej rolą fundacji było wyłonienie artystów i przypisanie ich do poszczególnych zadań tak, by efekt końcowy przedsięwzięcia tworzył spójną harmonijną całość o wysokim walorze artystycznym.